Dyrektywa unijna banki

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które muszą istnieć osiągnięte przez całe produkty, które są oddane do spełnienia w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, dawanych w niektórych krajach członkowskich określane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może dochodzić do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zawarta w działanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest powiązane z wykorzystaniem dowolnego wyniku w rejonach, w których może przekraczać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny towar podlega ocenie zgodzie z racjami atex i za dostosowanie danego materiału do ostatnich norm. Atest atex jest reklamowany w wypadku produktów, jakie wydobywają się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem istnieje owo dziedzina, gdzie układa się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w powiązaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do unii takich substancji kwalifikuje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Mogą wówczas istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w przypadku, jak duża dawka energii czerpiąca z skutecznego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru wchodzi do wybuchu, który decyduje istotne ryzyko dla utrzymania a zdrowia ludzkiego.